พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1