การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = The Study of the Advising and Helping Student System Operation in Opportunity Expansion School Under Roi-Et Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
รังสฤษฎ์ พูลภูงา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ร315ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.