ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.12 No.2 July-December 2013

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1