โลกาภิวัตน์และสิ่งแวดล้อม : รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด /

ผู้แต่ง
กอบกุล รายะนาคร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1