รายงานการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ : แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย /

Corporate Author
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1