การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 = Operation of Student Care System of Basic Educational Institute under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 /

ผู้แต่ง
จีระนันท์ จำนงค์ศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1