การดำเนินชีวิตตามหลักเบญขธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Living a Life Along with Five Dharma of Students, Suwannaphumwittayalai School, Suwannaphum District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
กมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1