สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการศึกษา ด่านซ้ายนาหอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = Perception of Teachers Towards the Administration of School Directors in Dansai-Naho School Network, Loei Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
ขจรเดช เสงี่ยมเฉย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1