ทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1