ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' satisfaction with regional electricity authority's services at Phon Sai district office in Phon Sai district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
กชกร พงศ์ศิริวรรธนะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.49 ก112ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 140 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.