ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Opinion on the Management of Tambon Dongkang Administration Organization, Chaturapak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
บุหลัน บุญสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1