การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิทธุ์ = People's participation in preserving forest resources : A case of Ban Nong Hang, Tambon Nong Hang, Kuchinarai district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
รวีพรรณ ไชยขันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1