ความพึงพอใจในการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร = Satisfaction in performing of ministerial regulation the prescribing of standard in administration of safety, health and environment be 2549 of privatization, Bangkok /

ผู้แต่ง
จารุณี เชื้อสายรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1