การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องขันธ์ 5 ตามแนวคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ = An analytical study of Buddhist philosophy in the five aggregates based on Adhidhammatthasangaha /

ผู้แต่ง
กันต์ฤทัย กตจิตดรุณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1