ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ = The educational of Buddhadasa Bhikkhu and Plato : A case comparative study

ผู้แต่ง
ไพรวัลย์ ชูเชิดดอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1