ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ = The educational of Buddhadasa Bhikkhu and Plato : A case comparative study

ผู้แต่ง
ไพรวัลย์ ชูเชิดดอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ985ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.