จริยธรรมเพื่อการส่งเสริมการงดเว้นการดื่มสุรา ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท /

ผู้แต่ง
พระปลัดดำรงค์ ธมฺมธโร (นิมิตรวิเศษกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1