การศึกษาเชิงวิเคราะห์จาคะในฐานะเป็นคุณลักษณะของผู้นำ = An Analytical Study of Caga as a Qualification of Leaders /

ผู้แต่ง
พระครูนิพันธ์วิริยกิจ (ทรัพย์กระจ่าง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1