ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Buddhist Government Principles /

ผู้แต่ง
พระไพเราะ ขนฺติสาโร (บุญนารักษ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 พ991ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ช), 104 หน้า ; 30 ซม.