ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่องการส่งเสริมการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) = A Study of the Role of the Chief Abbots on Educational Support : A Cast Study of Phraubalikhunupamachan (Panya Indapanno) /

ผู้แต่ง
พระเจริญ นาครกฺขิโต (นาคไร่ขิง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1