ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่องการส่งเสริมการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) = A Study of the Role of the Chief Abbots on Educational Support : A Cast Study of Phraubalikhunupamachan (Panya Indapanno) /

ผู้แต่ง
พระเจริญ นาครกฺขิโต (นาคไร่ขิง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.363 จ722ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 122 หน้า ; 30 ซม.