ศึกษาวิธีการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทยยุคปัจจุบันด้วยศีลห้าในพุทธปรัชญาเถรวาท = A study of the methods of ethical development in current Thai society with five precepts in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
ชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1