ภาวะผู้นำตามแนวทางรัฐศาสตร์ของพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = Phrarajwutthaiarn [Dulya Atulo]'s Leadership in Political Science's Approach : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระครูโพธิธรรมาภินันท์ (บุญธรรม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1