การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารรัฐกิจ = An application of Aparihaniyadhamma in public administration /

ผู้แต่ง
พระมหาณัฐพล คมฺภีรญาโณ (จินดารัมย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.13 ณ261ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 215 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.