การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารรัฐกิจ = An application of Aparihaniyadhamma in public administration /

ผู้แต่ง
พระมหาณัฐพล คมฺภีรญาโณ (จินดารัมย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1