ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อการนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น = The Opinion of Sub-District Administrative Organization Member in Pathum Thani Province Toward Local Development by Karabasadhamma /

ผู้แต่ง
พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน (ดอนเป๊ะ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1