การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา : กลองสะบัดชัย = Curriculum development based on the process of Lanna local wisdom transmission : The case of Glong-Sa-Badchai

ผู้แต่ง
พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1