พุทธวิธีการสอนบรรพชิตและคฤหัสถ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Buddha's teaching methods for monk and layman in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1