การศึกษาเชิงวิเคราะห์จิตวิทยาการสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Buddha's Pedagogical Psychology in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธรรมศักดิ์ กาญจนบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1