การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระธรรมกถึกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = An analytical study of Dhammakathika's roles in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมิตชัย จนฺทวํโส (วงศ์คำไชย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1