การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระธรรมกถึกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = An analytical study of Dhammakathika's roles in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมิตชัย จนฺทวํโส (วงศ์คำไชย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ม569ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.