การศึกษาเชิงวิเคราะห์กายบริหารในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Physical Exercise in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระพนม อนาลโย (แจ่มผล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1