การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอุเบกขาบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of equanimity perfection in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระวรจิตร อนุตฺตโร (เทศขันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1