การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมโหสถชาดก = An analytical study of Buddhist teaching embedded in Mahosatha Jataka

ผู้แต่ง
พระมหาอำนวย ทีปธมฺโม (มีราคา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1