ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ในมโหสถชาดก = An analytical study of Buddhist ethics in Mahosatha Jataka /

ผู้แต่ง
พระมหาประภาส แสนเสน (ญาณเมธี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1