ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นสากลของพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of universality of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสมุห์สุนทร อภิชาโต (ศรีทา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1