มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Concept of Death in Buddhism : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระมหารบ ธมฺมธโร (หิรัญชาติ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ร124ม 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 141 หน้า ; 30 ซม.