การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ = A study of Buddhadhamma for solving life and economic problems /

ผู้แต่ง
พระอุทิศ อภิวโร (มีดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30133 อ824ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.