ทัศนคติของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 = Attitudes of teachers to the Buddhist way of Life Management : A Case Study i Nong Rua District Under Khon Kaen Education Service Area Office 5 /

ผู้แต่ง
พระบุญช่วย ปภากโร (น้อยสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 บ423ท 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 101 หน้า ; 30 ซม.