มโนทัศน์เรื่องกามในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept Of Sensual Pleasures [KAMA] in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาธีรพัฒน์ ธีรวฑฺฒโน (คนไว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1