การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Sufficiency economy's apply of Sanpranetr sub-district's people, San Sai district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระดวงคำ ฉนฺทโก (ติ๊บศูนย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1