การศึกษาเชิงวิเคราะห์การให้ทานของเศรษฐีตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An analytical study of millionaires' ways of giving in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร (อินทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.34 พ673ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.