การศึกษาเชิงวิเคราะห์เพลงพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาเพลงอีแซว = Analytical study in the local song of the Supanburi province : A case study of Eseaw song /

ผู้แต่ง
พระมหาสมชาย สุเมโธ (จันทร์บุญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1