ศึกษาการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช = An application of the ten rules of governing to the work of Kamnan and village headmen : A case study of Muang area, Nakhonsithammarat province /

ผู้แต่ง
กฤษฏ์ นะนุ่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.308 ก278ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.