ศึกษาการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช = An application of the ten rules of governing to the work of Kamnan and village headmen : A case study of Muang area, Nakhonsithammarat province /

ผู้แต่ง
กฤษฏ์ นะนุ่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1