การปฏิบัติงานของพระธรรมจาจิกที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Buddhist missionaries' work affecting national, security : A case study of Meajaem district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระสุวรรณ โกวิโท (แซ่พ่าน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.35 ส869ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 118 หน้า ตารางประกอบ 30 ซม.