การศึกษาเชิงวิเคราะห์การสอนแบบบูรณาการแนวพุทธ = An analytical study of integrated teaching in Buddhist approach /

ผู้แต่ง
วันเพ็ญ นามกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1