การศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายพุทธธรรมตามแนวเนตติปกรณ์กับคัมภีร์อื่น = A Comparative Study ofthe Explanation of Buddhadhamma in Nettipakarana and Other Buddhist Scriptures /

ผู้แต่ง
คุณารักษ์ นพคุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ค-ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 71 หน้า ; 30 ซม.