การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสรีภาพในการพูดตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of freedom on speech in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธีรชาติ มีมั่งคั่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1