การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสรีภาพในการพูดตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of freedom on speech in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธีรชาติ มีมั่งคั่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ธ621ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.