การศึกษาเชิงเปรียบเทียบไตรสิกขาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับไตรรัตนาของปรัชญาเชน = A comparative study of Theefold Trainings of Theravada Buddhist philosophy and Traratana of Jainism /

ผู้แต่ง
ทวี ร่วมยอด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 290 ท184ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 56 หน้า : ตารางประกอบ 30 ซม.