การปฏิบัติตามหลักเบญศีลของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนทาสบชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = The practice of the five precepts of Buddhist method school students : A case study of the 6th grade students of Tha Sob Chai school group, Tha Sob Sao sub-district, Mae Tha district, Lamphun province /

ผู้แต่ง
สุรชัย เทพกรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.074 ส848ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ), 82 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.