ศึกษาวิเคราะห์การดำรงชีวิตด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of livelihood by the middle way in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
สุภาพรรณ กลิ่นนาค
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ส837ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ช), 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.