ศึกษาวิเคราะห์การดำรงชีวิตด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of livelihood by the middle way in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
สุภาพรรณ กลิ่นนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1