การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Reformation of Public Relations Model for Propagation of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
คงชิต ชินสิญจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1