การท่องเที่ยวเชิงพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีแหล่งวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร = Tourism in Buddhistic approach : A case study of the cultural places in Bangkok /

ผู้แต่ง
ภัทร์สุภา ลีลานภาพรรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1