การท่องเที่ยวเชิงพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีแหล่งวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร = Tourism in Buddhistic approach : A case study of the cultural places in Bangkok /

ผู้แต่ง
ภัทร์สุภา ลีลานภาพรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 915.9304 ภ339ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 204 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.