บูรณาการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักสัปปุริธรรม = Integration of Administration of Sub-district Administration Organization with Sappurisadhamma /

ผู้แต่ง
สมโพชน์ กวักหิรัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1